Seminaria filmowe

Przez ostatnie kilka lat szukałem odpowiedzi na pytanie, gdzie znajduje się źródło wewnętrznej motywacji, która skłania ludzi do działania, do podejmowania inicjatyw, do rozwiązywania wyzwań, do wchodzenia w obszary zupełnie nieznane.

Podchodząc empirycznie do tego wyzwania przeanalizowałem ponad 200 przykładów ludzi, którzy wyróżniali się tym, że mieli w sobie dużo pozytywnej energii i posiadali coś co nazywam silnym pragnieniem. Poprzez moje seminaria filmowe dzielę się tymi doświadczeniami, które niosą ze sobą wyzwalanie chęci do poszukiwania rozwiązań różnych wyzwań.
W tworzeniu programu brali również udział specjaliści i praktycy z wielu dziedzin: psychologii, biznesu, prawa i szeroko rozumianej humanistyki. W proces twórczy włączali się także znani aktorzy a także lektorzy, którzy przyjęli funkcje prelegentów.

Percepcja każdego z nas jest odmienna.
Oznacza to, że sposób widzenia możliwości, ale też odczuwania, przyswajania wiedzy, interpretacji tego czego doświadczamy oraz rozumienia i zapamiętywania, różni się w zależności od danego człowieka.

Z tego też powodu np. Inspirujące seminaria filmowe zawierają dużo pytań. Począwszy od pytań retorycznych, następnie o punkt widzenia, również indukcyjnych - których celem jest przypomnienie sobie własnych doświadczeń w określonym zagadnieniu, po pytania coachingowe zarówno zamknięte jak i otwarte. Dlaczego warto zajmować się tematem rozwoju kompetencji miękkich?

Rozwój kompetencji miękkich wprowadza spokój i harmonie, a te cechy prowadzą do wzrostu. Jednak trzeba być gotowym na zapłacenie ceny, aby dojść do celu jakim jest satysfakcjonujące życie. Ceną jest: zaangażowanie.
Oznacza to, że skuteczny rozwój kompetencji miękkich wymaga zastanawiania się, analiz, obserwacji, dociekań, wyciągania wniosków. To wielkie wyzwanie życiowe, ale też niezwykłe doświadczenie.

Zapraszam do zapoznania się z inspirującymi seminariami filmowymi.

Seminaria

Bądź bohaterem swojego życia

YouTube video

Inaczej o szczęściu

YouTube video

 

Zobacz zwiastun

Zobacz rekomendacje

Prezentowane seminarium zabiera odbiorcę w fascynującą podróż. Celem jest zdefiniowanie własnego pojęcia szczęścia. To podstawa, na której można dokonać takich zmian w swoim życiu, aby odczuwać satysfakcję we wszystkich jego sferach: osobistej, rodzinnej i zawodowej.

Różnimy się od siebie, więc trudno wymagać, żebyśmy tak samo rozumieli szczęście. Ponieważ jest to pojęcie abstrakcyjne i bardzo pojemne, każdy dla własnych potrzeb powinien się zastanowić, co musiałby osiągnąć, żeby móc powiedzieć: jestem szczęśliwy. Zazwyczaj wiąże się to z zaspokojeniem potrzeb w różnych sferach życia.

Warto więc te potrzeby sobie uzmysłowić i nazwać. Ten pierwszy krok jest bardzo ważny, bo porządkuje nasze myślenie o szczęściu i pozwala wyobrazić sobie przyszłość w kształcie, który najbardziej nam odpowiada, a potem zająć się wypełnieniem tego kształtu szczegółami. Szczęście nie jest cudem ani przypadkiem. O swoim szczęściu w znaczniej mierze możemy decydować sami, wykorzystajmy więc tę szansę.

Prelegenci: Jerzy Sthur oraz Adam Ferency

Co potrafi człowiek

YouTube video

 

Zobacz zwiastun

Zobacz rekomendacje

„Gdybyśmy robili wszystkie rzeczy, które jesteśmy w stanie zrobić, wprawilibyśmy się w ogromne zdumienie”. W tym jednym zdaniu genialny wynalazca Thomas Edison wyraził swój podziw dla możliwości drzemiących w każdym z nas. Czy podzielamy jego pogląd?

Każdy z nas dysponuje ogromnym potencjałem, czyli zbiorem właściwych sobie talentów i cech umysłu. Jeśli go wykorzystamy, wzrośnie jakość naszego życia. Seminarium mówi o tym, jak odkryć ten drzemiący w nas potencjał i jak go uruchomić, żeby zaczął nam służyć.

Zazwyczaj nie wierzymy we własne możliwości i sami wstrzymujemy ich rozwój, powtarzając: „Nie nadaję się do tego…”, „Nie potrafię…”. A przecież niezliczone przykłady wskazują, że ludzie mogą niebywale wiele. Każdy z uznanych odkrywców i wynalazców, artystów i myślicieli był człowiekiem takim samym jak my.

Ich wielkość polegała głównie na tym, że odkryli swój potencjał i wykorzystali go dla dobra swojego i nas wszystkich. Prezentowane seminarium, opierając się na krótkiej historii ludzkiego geniuszu, pokazuje, w jaki sposób zacząć świadomie używać ogromnych zasobów własnych możliwości. Pozwala także zdobyć praktyczną umiejętność posługiwania się podświadomością dla zrealizowania życiowych celów i wsparcia motywacji, której tak często nam brakuje.

Prelegenci: Danuta Stenka oraz Adam Ferency

Inaczej o poznawaniu siebie

YouTube video

 

Zobacz zwiastun

Zobacz rekomendacje

Co oznacza „poznanie siebie”? Znajomość imienia, nazwiska, daty urodzenia, upodobań?… Intuicja podpowiada, że to zdecydowanie za mało. Niezbędne staje się wnikliwe wejrzenie we własne wnętrze. Jak to jednak zrobić?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie „Jaki jestem?”. Wzmacnia to pewność działania, wiarę w swoje możliwości oraz ułatwia panowanie nad emocjami. Prezentujemy bogaty zbiór wypróbowanych sposobów, które pomogły już wielu ludziom poznać bogactwo swojej osobowości i zainspirować się nim.

Poznanie siebie jest konieczne, by można było nie odczuwać ciągłych wyrzutów sumienia, że coś robimy nie tak, że jesteśmy nie tacy, że odbiegamy od jakiegoś wymyślonego dla nas (lub przez nas) ideału. Zrozumiemy, że jesteśmy ludźmi kompletnymi, z wieloma zaletami i unikatowymi możliwościami.

Wnikliwe wejrzenie we własne wnętrze za pomocą skutecznych narzędzi pozwala dostrzec w sobie te cechy, które warto rozwinąć, i te, które dobrze by było osłabić. Treść wykładu pomoże określić typ temperamentu i inteligencji oraz uświadomić sobie własne mocne i słabe strony. Wskaże możliwości rozwijania dobrych nawyków i pozbywania się, albo przynajmniej wytłumiania, tych, które przeszkadzają w realizacji celów.

Prelegenci: Jerzy Sthur oraz Adam Ferency

Inaczej o poczuciu własnej wartości

YouTube video

 

Zobacz zwiastun

Zobacz rekomendacje

Czym jest poczucie własnej wartości? To wewnętrzne przekonanie o nas samych. Gdzie jest usytuowane poczucie własnej wartości, które nazywamy dojrzałym? Jego miejsce znajduje się w przestrzeni pomiędzy dwoma przeciwległymi biegunami: zakompleksieniem a zadufaniem.

Poczucie własnej wartości daje siłę wewnętrzną i spokój ducha ważne w podejmowaniu trudnych decyzji oraz utrzymywaniu prawidłowych relacji społecznych. Wykład zawiera opisy wielu skutecznych narzędzi pozwalających uniezależnić się od innych, poprawić poziom samoakceptacji i rozwinąć odwagę przydatną w dążeniu do celu.

Stabilne poczucie własnej wartości wzmacnia nasze działania na drodze do osiągnięcia życiowej satysfakcji. Powinniśmy o nie zadbać, ponieważ łatwo ulega obniżeniu w wyniku chwilowych niepowodzeń lub niespodziewanych trudności.

Metody wpływania na samoocenę proponowane w wykładzie mogą mieć działanie oczyszczające. Ich stosowanie może także wpłynąć na wzrost motywacji i wzmocnić pozytywne myślenie o własnych możliwościach, wyglądzie i cechach osobowości.

Prelegenci: Danuta Stenka oraz Adam Ferency

Inaczej o wartościach

YouTube video

 

Zobacz rekomendacje.

Wiara, mądrość, uczciwość, rodzina, odpowiedzialność, pozycja życiowa, sprawiedliwość czy rozumne działanie?… Co jest ważne dla Ciebie?… Czy potrafisz wskazać i uszeregować wartości kierujące Twoim życiem?…

Podstawowym warunkiem harmonii wewnętrznej jest kierowanie się wartościami nadrzędnymi. Wykład zawiera praktyczną wiedzę, która umożliwia zdefiniowanie swojego systemu wartości, wyznaczenie zgodnych z nim celów i ułatwia podejmowanie optymalnych decyzji.

Dojrzały system wartości kieruje naszym postępowaniem. Wartości nadrzędne wraz z najważniejszą z nich – nadwartością – oddziałują na naszą podświadomość i pokazują nam drogę. Pełnią w życiu taką samą funkcję jak przepisy ruchu drogowego na ulicach. Bez ich respektowania uniknięcie kolizji byłoby niemożliwe.

Treści wykładu mogą nam pomóc osiągnąć zgodność między tym, co myślimy i czujemy, a tym, co mówimy i robimy. Będziemy mogli nabyć umiejętność sterowania własnym potencjałem i zachowaniami w różnych sferach życia. To pozwoli osiągać założone cele i radzić sobie z zagrożeniami, takimi jak zniechęcenie, poczucie odrzucenia oraz wypalenie zawodowe.

Prelegenci: Danuta Stenka oraz Adam Ferency